ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BD SMART LOGISTICS BV

ART. 1. TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van prestaties en/of goederen die door BD Smart Logistics bv, [hierna kort "BD" genoemd, met maatschappelijke zetel te B-1831 Diegem (België), De Kleetlaan 12b en (KBO-) ondernemingnummer 0727.637.184] gedaan worden voor of aan de klant van BD, op alle betreffende offertes en verrichtingen en op alle resulterende rechten en verplichtingen tussen BD en haar klant zoals verder gedefinieerd in art. 1.4. [hierna kort "de klant" genoemd].

1.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen BD en haar klant, worden aangevuld door de meer specifieke ("bijzondere") en schriftelijk bevestigde voorwaarden van die overeenkomst en worden uiterlijk bij de totstandkoming van die overeenkomst door BD meegedeeld aan de klant.

1.3. Door opdracht te geven aan BD, te contracteren met BD, een aanbod/offerte van BD te accepteren en/of in te stemmen met de uitvoering van professionele activiteiten van BD verklaart en erkent de klant dat hij [de klant] terdege kennis genomen heeft van de algemene en de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met BD en deze zonder voorbehoud aanvaardt en goedkeurt.

Zo worden deze algemene voorwaarden al naar gelang van de aard van de specifieke opdracht van de klant aangevuld door:

(1) de daarmee verenigbare, niet-strijdige, aan de klant tegenstelbare en op de betrokken werkzaamheden van DL toepasselijke bepalingen van de algemene voorwaarden van de Confederatie der Expediteurs van België, de vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen (VEA), de Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf (ABAS), het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG), de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA) en/of de Belgische Kamer der Verhuizers, met name door de meest recente versie van die bepalingen die van kracht is, door BD aan de klant meegedeeld werd en door de klant aanvaard werd,

en:

(2) de Belgische en internationale rechtsregels waaraan de betrokken werkzaamheden van BD onderworpen zijn en/of over de toepassing waarvan schriftelijk wilsovereenstemming bereikt is tussen BD en de klant.

1.4. De klant is de conventionele wederpartij van BD, namelijk haar feitelijke opdrachtgever en/of de partij die deugdelijk als wederpartij van BD zoals geïdentificeerd werd door de feitelijke opdrachtgever van BD, dit uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen BD en de klant.

Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen en uiterlijk bij de totstandkoming ervan is de feitelijke opdrachtgever van BD gehouden om de klant van BD voortdurend juist en volledig te identificeren (met vermelding van diens officiële naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer of BTW-nummer, maatschappelijke zetel, bevoegde vertegenwoordiger, eventuele hoedanigheid van consument, woonplaats en geboortedatum).

In geval van niet-naleving van deze verplichting mag BD aannemen dat haar feitelijke opdrachtgever zich mede, namelijk in eigen naam, voor eigen rekening en uitsluitend voor professionele doeleinden geëngageerd heeft ten opzichte van BD en de overeenkomst met BD afgesloten heeft.

1.5. Behoudens ondubbelzinnig andersluidende en specifieke schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant verbinden haar feitelijke opdrachtgever en conventionele wederpartij zich alleszins hoofdelijk, in solidum en ten minste de ene bij gebreke van de andere, tot naleving van alle verplichtingen van de klant op grond van de overeenkomst tussen BD en de klant.

1.6. De toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant primeert op de toepassing van de eventuele voorwaarden van de klant en/of derden.

1.7. In geval van onderlinge strijdigheid tussen bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant primeert de toepassing van de algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant op de toepassing van de betrokken bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant.

1.8. Van de voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant kan uitsluitend afgeweken worden op grond van een bijzonder, schriftelijk, ondubbelzinnig, gedateerd en ondertekend akkoord tussen BD en de klant. Een stilzwijgende afstand van rechten en/of erkenning in hoofde van BD wordt uitgesloten.

1.9. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant gelden de aanbiedingen/offertes van BD (inclusief de betreffende voorwaarden van BD ) gedurende maximum zestig (60) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving ervan door BD aan de betrokken klant.

1.10. DL behoudt zich het recht voor om wijzigingen van prijzen en/of leveringstermijnen door te voeren door middel van een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de klant per aangetekende brief binnen de dertig kalenderdagen die voorafgaan aan de beoogde wijziging, met opgave van de voorgenomen wijziging en de inwerkingtreding ervan.

Indien de klant de wijziging niet aanvaardt dient hij dat binnen de dertig kalenderdagen na de postdatum van de voormelde kennisgeving en per aangetekende brief mee te delen aan BD. Is dit het geval, impliceert de weigering van de klant dat hij de overeenkomst met BD onmiddellijk wenst op te zeggen zonder kosten of schadevergoeding om te eindigen op de door BD conform art. 1.10 alinea 1 aangekondigde datum van inwerkingtreding van de beoogde wijziging en dat BD dan ook (nl. op de geldig door BD aangekondigde datum van inwerkingtreding van de beoogde wijziging) gerechtigd is om die overeenkomst als beëindigd te beschouwen (zie ook verder, art. 6.4. van deze algemene voorwaarden).

Bij afwezigheid van tijdige kennisgeving door de klant per aangetekende brief van zijn weigering tot aanvaarding van de tijdig door BD aangekondigde wijziging van prijzen en/of leveringstermijnen, wordt die afwezigheid gelijkgesteld met een stilzwijgende aanvaarding door de klant van de bedoelde wijziging.

ART. 2. SPECIFIEKE OPDRACHT VAN DL EN VEREISTE INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN VRIJWARING

2.1. Behoudens ondubbelzinnig andersluidende en specifieke schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant verbindt BD zich uitsluitend bij wijze van inspanningsverbintenis, als lasthebber van de klant, tot de uitvoering van een specifieke opdracht van de klant voor rekening van de klant, in zoverre verenigbaar met het statutair doel van BD en op basis van de instructies, inlichtingen, documenten, toelatingen en vereiste vergunningen die de klant daartoe te goeder trouw, tijdig en volledig dient te verstrekken en ook effectief verstrekt heeft aan BD.

De opdracht, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van BD zijn in die zin beperkt.

De klant staat te allen tijde jegens BD in voor de tijdigheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de identificatie van de klant (inclusief de opgave van diens hoedanigheid), van de omschrijving van diens opdracht aan  BD en van alle instructies, informatie, documentatie, toelatingen en vergunningen die BD nodig heeft om de opdracht van de klant normaal, in voorziene omstandigheden en zonder verwikkelingen te kunnen uitvoeren. De klant dient BD te vrijwaren tegen alle nadelige gevolgen en risico's van de niet-naleving van deze verplichting.

2.2. Zo zou de aldus bepaalde en beperkte opdracht van BD o.m. kunnen bestaan in:

1° een opdracht aan BD die hoofdzakelijk strekt tot expeditie, organisatie van vervoer en/of verplaatsing van goederen onder de leiding van BD: in dat geval en tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zou worden tussen BD en de klant, verbindt BD zich uitsluitend als commissionair-expediteur.

2° een opdracht aan BD die hoofdzakelijk strekt tot het vervullen van douane-formaliteiten: in dat geval en tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zou worden tussen BD en de klant, verbindt BD zich uitsluitend als onrechtstreekse douanevertegenwoordiger van de klant.

3° een opdracht aan BD die hoofdzakelijk strekt tot opslag, bewaring, beheer, behandeling en/of distributie van goederen (inclusief handelsgoederen, meubels en/of archieven) die bestemd zijn voor professionele doeleinden.

4°een opdracht van de klant als consument aan BD en/of die hoofdzakelijk strekt tot levering van goederen en/of prestaties (zoals opslag, bewaring, beheer, behandeling en/of distributie) die bestemd zijn voor privédoeleinden.

en/of

5° een opdracht tot de levering van andere prestaties en/of goederen.

2.3. Tenzij het uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bedongen zou worden in een schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant, aanvaardt BD geen remboursopdrachten, noch contante betalingen zonder kwijting, noch opdrachten met betrekking tot goederen die de volksgezondheid en/of veiligheid in het gedrang kunnen brengen en/of gevaarlijk, bederfbaar, ontvlambaar en/of schadelijk zijn.

2.4. Tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen zou worden in een schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant, mag BD ervan uitgaan dat de goederen die haar door de klant toevertrouwd worden, eigendom zijn van de klant.

2.5. Indien BD (op grond van de overeenkomst tussen BD en de klant) eigen goederen (zoals voertuigen, laad- en/of lostuigen, verpakkingen en/of verpakkingsdragers) ter beschikking stelt en/of levert aan de klant dient de klant deze tijdig en op zijn kosten te restitueren aan BD, bij gebreke waarvan BD zich het recht voorbehoudt om schadevergoeding ten belope van de nieuwwaarde van deze goederen, wettelijke intresten en/of bijkomende kosten aan te rekenen aan de klant.

BD blijft de eigenaar van de bedoelde goederen, en het is de klant verboden om daarover op welke wijze dan ook te beschikken of deze te bezwaren. De klant en de derden staan jegens BD in voor alle nadelige gevolgen van de miskenning van dit verbod. Het eigendomsrecht en -voorbehoud van BD blijft tegenstelbaar aan de klant en aan de derden, ook indien het juridisch zou komen tot een samenloop van schuldeisers op de bedoelde goederen.

2.6. In geen geval is BD verplicht om prestaties, goederen en/of middelen te leveren, kosten te betalen en/of voor te schieten, zekerheden te verstrekken en/of samen met en/of in de plaats van de klant te procederen, tenzij zulks uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bedongen zou zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant die de opgave inhoudt van de betreffende voorwaarden van BD (inclusief voor wat betreft de door de klant aan BD te verstrekken fondsen en/of zekerheden).

2.7. De klant dient BD te allen tijde en op haar eerste verzoek te vrijwaren indien en zodra BD door derden en/of onderaannemers wordt aangesproken tot provisionering, betaling, vergoeding en/of zekerheidstelling.

BD heeft steeds het recht om van de klant te eisen dat deze onmiddellijk toereikende financiële middelen (fondsen) en/of zekerheden (met name een toereikende bankgarantie van een erkende Belgische bank op voor BD aanvaardbare voorwaarden) ter beschikking stelt van BD om volledig (nl. zowel qua hoofdsom als qua interesten en kosten) de voorschotten, kosten en risico's te dekken, te provisioneren en/of te vergoeden, die BD op zich neemt en/of ondergaat in uitvoering en/of op grond van de overeenkomst tussen BD en de klant en/of de opdracht van de klant.

ART. 3. FINANCIËLE VOORWAARDEN VAN BD EN BETEUGELING :

3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant moet iedere factuur van BD aan de klant onmiddellijk en volledig betaald worden op het adres van de maatschappelijke zetel van BD. Het wordt uitgesloten dat BD stilzwijgend genoegen zou nemen met de ontvangst van gedeeltelijke en/of laattijdige betalingen.

Iedere factuur van BD die haar niet volledig en tijdig betaald wordt, met name het nog verschuldigde saldo in hoofdsom, wordt automatisch verhoogd met 10 % per jaar als verwijlsinteresten (vanaf de vervaldag van de betreffende factuur tot de volledige betaling ervan), en bovendien met 10 % en minimum 250,00€ als forfaitaire vergoeding van de kosten van het buitengerechtelijk debiteurenbeheer en buitengerechtelijke inningskosten.

3.2. Eventuele klachten en/of vorderingen van de klant met betrekking tot de facturen en/of rekeningen van BD en/of het voorwerp ervan, zijn slechts geldig voor zover de klant deze tijdig (d.w.z. binnen de termijnen bepaald in art. 5.8, van deze algemene voorwaarden) per gemotiveerde aangetekende brief ter kennis brengt van BD en desgevallend bij gerechtsdeurwaardersexploot voor de rechter aanhangig maakt tegen BD.

3.3. Prestaties, goederen, kosten, heffingen, vorderingen en/of risico's waarover geen wilsovereenstemming bereikt werd tussen BD en de klant, uiterlijk bij de totstandkoming van hun overeenkomst, blijven uitsluitend voor rekening en risico van de klant.

3.4. De klant doet afstand van ieder recht om de aan BD verschuldigde bedragen (qua hoofdsom, interesten en/of kosten) te compenseren, in te houden en/of de betaling ervan op te schorten op grond van andere schuldvorderingen en/of betwistingen van en/of met de klant en/of derden.

3.5. In geval van gedeeltelijke of gehele wanbetaling en/of wanprestatie van de klant heeft BD met name het recht om met een ingebrekestelling de uitvoering van haar verbintenissen jegens de klant op te schorten, om onmiddellijk de betaling te eisen van alle facturen die BD aan de klant uitgereikt heeft en nog niet betaald zijn aan BD, om alle aan de klant verleende krediet- en betalingsfaciliteiten, kortingen en/of commerciële tegemoetkomingen te herroepen en/of om de overeenkomst tussen BD en de klant buitengerechtelijk ontbonden te verklaren en/of gerechtelijk te doen ontbinden.

3.6. Tot alle nog aan BD verschuldigde bedragen volledig (namelijk qua hoofdsommen, intresten en kosten) betaald zijn is BD gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op alle goederen en/of documenten die op grond van de overeenkomst tussen BD en de klant in het bezit zijn van BD, inbegrepen de goederen en/of documenten die ingevolge opeenvolgende opdrachten en/of zendingen van de klant in het bezit zijn van BD. Dit retentierecht is tegenstelbaar aan de klant zelf en aan derden, ook indien het juridisch zou komen tot een samenloop van schuldeisers op de bedoelde goederen.

ART. 4. MEERWERK, MEERPRIJZEN EN MEERKOSTEN

BD behoudt zich jegens haar klant het recht voor om prestaties, leveringen en/of kosten die buiten haar oorspronkelijke opdracht vallen ofwel te weigeren, ofwel uit te voeren en bijkomend in rekening te brengen van de klant als "meerwerk" of "meerkosten" op grond van een afzonderlijke gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant die de opgave inhoudt van het bedoelde meerwerk, de bedoelde meerkosten en de betreffende voorwaarden van BD (inclusief de meerprijs en de vereiste betaling, provisionering en/of zekerheidstelling).

ART. 5. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

5.1. De opdracht, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van BD zijn beperkt tot de uitvoering van haar opdracht in de zin van art. 2.1. van deze algemene voorwaarden, en per afzonderlijk schadegeval tot de door de klant (qua hoofdsom, interesten en kosten) bewezen vergoedbare schade die het rechtstreeks gevolg is van de fout en/of nalatigheid van BD. Het bedrag van de schadevergoeding die BD aan de klant verschuldigd is op grond van de bewezen contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van BD blijft in elk geval beperkt tot het bedrag ten belope waarvan de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar van BD effectief en afzonderlijk (nl. met betrekking tot het betrokken schadegeval) dekking verleent.

5.2. Prestaties, goederen, kosten, heffingen, vorderingen en/of risico's waarover geen wilsovereenstemming bereikt werd tussen BD en de klant, uiterlijk bij de totstandkoming van hun overeenkomst, blijven uitsluitend voor rekening en risico van de klant.

5.3. De partijen bij de overeenkomst tussen BD en de klant zijn niet aansprakelijk indien overmacht en/of een vreemde oorzaak de normale uitvoering van deze overeenkomst verhindert. Als dusdanig worden de volgende omstandigheden met "overmacht" en "vreemde oorzaak" gelijkgesteld, ongeacht of deze zich al dan niet voordoen binnen de vestiging van BD, binnen de vestiging van de klant en/of daarbuiten: de bij totstandkoming van de overeenkomst tussen BD en de klant onvermijdelijke en onvoorzienbare omstandigheden, abnormale verwikkelingen, brand, overstroming, natuurrampen, aanhoudend slecht weer en/of abnormale weersomstandigheden en/of temperaturen, storingen in de energiebevoorrading, werkstaking, opzettelijke belemmering van het openbaar verkeer, overheidsmaatregelen (zoals een overheidsverbod van vervoer en/of verkeer en/of een overheidsbevel tot afsluiting van de openbare weg), oorlogsgevaar, oproer, inbraak, diefstal, geweld, manipulaties, verlies, vertraging, fouten, nalatigheid en/of opzet van derden en/of personen en/of overheden waarvoor BD niet verantwoordelijk is.

5.4. BD is niet aansprakelijk voor de schade (qua hoofdsom, interesten en/of kosten) die veroorzaakt en/of opgelopen is buiten de schuld van BD, noch voor de schade die veroorzaakt en/of opgelopen is door tussenkomst, manipulatie, verlies, vertraging, fout, nalatigheid, gebrekkig nazicht bij levering en/opzet van de klant zelf en/of van personen en/of goederen waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Zo is BD niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van juiste, volledige en tijdige inlichtingen, instructies, documenten, toelatingen en/of vergunningen van de klant en/of derden, noch voor de gebrekkige staat en/of inherente gebreken van de goederen en/of hun verpakking, noch voor de gevolgen van de wijze waarop de goederen geladen, verpakt, gestuwd, behandeld en/of gemanipuleerd zijn, vooraleer zij effectief door de klant onder de hoede gebracht zijn van BD en/of nadat zij door BD zijn afgeleverd conform de opdracht van de klant.

5.5. Behoudens ondubbelzinnig andersluidende en specifieke schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant is BD niet aansprakelijk voor de beschadiging, het verlies en/of de vertraging in de levering van informaticabestanden en/of -software. In dit verband staat de klant op zijn kosten in voor het tijdig maken van de nodige reservekopieën.

5.6. Indien BD met de toestemming van de klant prestaties in regie laat uitvoeren verzaakt de klant, behoudens ondubbelzinnig andersluidende en specifieke schriftelijke overeenkomst tussen BD en de klant- aan ieder verhaal tegen BD met betrekking tot het aantal uren dat in regie gepresteerd en/of aan de klant aangerekend wordt.

5.7. De klant verbindt zich jegens BD om zich voortdurend toereikend en op eigen kosten te verzekeren tegen alle risico's ("all risks") die betrekking hebben op de door de klant aan BD toevertrouwde goederen (inbegrepen de risico's van beschadiging, verlies, diefstal en brand) en/of voortvloeien uit de professionele activiteiten, goederen, voertuigen, verpakkingen en/of uitrusting van de klant, dit alles met afstand van verhaalrecht van de betreffende verzekeraar(s) tegen BD en met de voorwaarde dat de betrokken verzekeringspolis(sen) niet verbroken mogen worden zonder dat BD daarvan ten minste 30 kalenderdagen op voorhand per aangetekende brief op de hoogte gebracht is. De klant verbindt zich ertoe om te allen tijde op het eerste verzoek van BD het bewijs te leveren van deze verzekering en van de (verzekeringskwijting voor) de betaling van de vereiste verzekeringspremies.

Bij gebreke van toereikende verzekering van de bedoelde risico's blijven deze risico's en de schade, interesten en kosten die daaruit voortvloeien volledig voor rekening van de klant.

5.8. De klant dient alle eventuele klachten en problemen betreffende de geleverde goederen en diensten en/of de facturatie van BD ter kennis te brengen van BD per gemotiveerde aangetekende brief waarvan de postdatum dateert binnen de termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst van respectievelijk de betreffende prestatie en de betreffende facturatie. Bovendien dienen alle eventuele vorderingen van de klant bij wijze van dagvaarding van BD voor de rechter aanhangig gemaakt te worden binnen 180 kalenderdagen na de datum waarop de levering van de betreffende prestaties en/of goederen conventioneel bedongen werd tussen de partijen en/of door BD aan de klant gefactureerd werd.

De klant aanvaardt dat de niet-naleving van de voormelde termijnen blijk geeft van de aanvaarding van de betrokken goederen, diensten en facturen van BD en automatisch resulteert in het verval van de betreffende vorderingen en rechten van de klant ten opzichte van BD.

ART. 6. DUUR, OPZEGGING EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN BD EN DE KLANT

6.1. Tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bedongen tussen BD en de klant, wordt de overeenkomst tussen BD en de klant aangegaan voor onbepaalde duur en kan die overeenkomst te allen tijde door ieder van de partijen beëindigd worden zonder opgave van een motief, mits dit gebeurt per aangetekende opzeggingsbrief aan de wederpartij waarin ten opzichte van deze wederpartij een opzegtermijn van ten minste 180 kalenderdagen aangekondigd en (qua aanvang en einde van de opzegtermijn) gespecifieerd wordt, en mits effectieve naleving van die opzegtermijn door de opzeggende partij.

6.2. De overeenkomst tussen BD en de klant kan onmiddellijk en eenzijdig beëindigd worden door ieder der partijen op grond van de grove contractuele wanprestatie van de andere partij, mits dit gebeurt door middel van een aangetekende brief waarin de beslissing tot eenzijdige beëindiging wegens grove contractuele wanprestatie toegelicht en gemotiveerd wordt.

6.3. De overeenkomst tussen BD en de klant eindigt automatisch en onmiddellijk in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, insolvabiliteit, onbekwaamheid en/of onvermogen van, aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over en/of juridische samenloop op de goederen van ten minste één van de partijen. In dat geval blijven de reeds verworven en/of de tijdig uitgeoefende rechten van de partijen tegenwerpelijk aan hun vertegenwoordigers en/of derden.

6.4. Bij gebreke van akkoord van de klant met een geldig (nl. conform art.10.1, alinea 1 van deze algemene voorwaarden) door BD aangekondigde wijziging van haar prijzen en/of leveringstermijnen heeft BD het recht om de overeenkomst tussen BD en de klant definitief als beëindigd te beschouwen op de datum van de door BD conform art. 1.10. lid 1 aangekondigde datum van inwerkingtreding van de beoogde wijziging.

ART. 7. GEHEIMHOUDINGSVERPLICHTING EN AFWERVINGSVERBOD

7.1. BD en de klant verbinden zich wederzijds om alle gevoelige informatie en documentatie met betrekking tot hun ondernemingen, die zij als gevoelig beschouwen en daarom uitdrukkelijk als "vertrouwelijk" wensen aan te merken en te behandelen, zoals met name niet-openbare inlichtingen, documenten en materiaal aangaande de diensten en goederen van partijen, hun cliënteel, hun financiële, boekhoudkundige, technische, commerciële en/of fiscale voorwaarden, hun bedrijfs-en/of handelsgeheimen, hun loonlijsten, bestekken, verslagen, software, hardware, en/of informatie en/of documentatie die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met hun activiteiten en/of bestuur, als vertrouwelijk te beschouwen en te behandelen, zowel tijdens als na beëindiging van de huidige overeenkomst. De bedoelde informatie, documenten en materiaal mogen uitsluitend gebruikt worden ter uitvoering van de overeenkomst tussen BD en de klant en mogen niet gereproduceerd of aan derden bekend gemaakt of meegedeeld worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de partijen. Bij het einde van de overeenkomst tussen de klant en BD dienen de documenten en/of goederen die nog toebehoren aan de ene of de andere partij onverwijld aan deze partij teruggegeven te worden.

7.2. BD en de klant verbinden zich jegens elkaar om zich op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg, tijdens de duur van hun overeenkomst en gedurende 365 kalenderdagen na de beëindiging van die overeenkomst te onthouden van iedere activiteit en/of poging daartoe die rechtstreeks en/of onrechtstreeks strekt tot afwerving van elkaars personeel, bestuurders of contractpartijen.

Iedere afzonderlijke inbreuk op deze verplichting zal per inbreuk en voor rekening van iedere inbreukplegende partij worden beteugeld met een (door de inbreukplegende partij aan de benadeelde wederpartij te betalen) schadevergoeding ten bedrage van zes maal het gemiddelde maandelijkse brutoloon of bruto maandvergoedingen van de onrechtmatig benaderde en/of afgeworven persoon gedurende de zes maanden die voorafgegaan zijn aan de kalendermaand waarin de inbreuk heeft plaatsgevonden.

7.3. BD en de klant verbinden zich ertoe om eenzelfde geheimhoudingsverplichting en afwervingsverbod op te leggen aan en te doen eerbiedigen door al hun vertegenwoordigers, contractanten, aangestelden, vertegenwoordigers, geaffilieerde ondernemingen en vennootschapsorganen.

ART. 8. EERBIEDIGING VAN INTELLECTUELE RECHTEN EN PRIVACY

8.1. BD en de klant verbinden zich jegens elkaar om hun intellectuele rechten te allen tijde te eerbiedigen, onder meer voor wat betreft hun rechten op hun handels- en vennootschapsbenamingen, merken, octrooien, tekeningen en modellen, hun auteursrechten, hun hun intellectuele gebruiks- en exploitatierechten.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeengekomen tussen BD en de klant impliceert de overeenkomst geen overdracht, noch enige afstand en/of licentie met betrekking tot de intellectuele rechten van de partijen.

8.2. BD en de klant zijn zich bewust van de noodzaak om de wetgeving op de privacy na te leven en verbinden zich wederzijds om daartoe de nodige inspanningen te leveren.

De verwerking door BD van de gegevens van de klant strekt hoofdzakelijk tot uitvoering van de overeenkomst tussen BD en de klant en daarnaast tot het beheer van de gegevens van de klant, promotie van de professionele activiteiten van BD en/of het beheer van de toegang van de klant tot de website(s) en/of webshops van BD, conform de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de elektronische handel. De klant heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en/of rechtzetting en mag dit recht uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan BD (per brief of per e-mail). Op dezelfde wijze kan de klant meedelen aan BD dat hij [de klant] de commerciële reclame en/of aanbiedingen van BD niet meer wenst te ontvangen, mits hij [de klant] daarbij schriftelijk de daarbij bedoelde en betrokken communicatiemiddelen aanduidt.

8.3. BD en de klant verbinden zich ertoe om eenzelfde verplichting tot eerbiediging van hun intellectuele rechten en van de wetgeving op de privacy op te leggen aan al hun vertegenwoordigers, contractanten, aangestelde, geaffilieerde ondernemingen en vennootschapsorganen.

ART. 9. 'INTUITU PERSONAE' -KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN BD EN DE KLANT EN NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

9.1. De overeenkomst tussen BD en de klant heeft een persoonsgebonden ("intuitu personae"-) karakter: de identiteit, hoedanigheid en kwaliteiten van de partijen zijn bepalend voor de totstandkoming ervan.

9.2. De conventionele rechten en verplichtingen van BD en de klant (die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant) zijn niet overdraagbaar, ook niet aan derden, tenzij die overdraagbaarheid voorafgaandelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk bedongen zou worden tussen BD en de klant.

ART. 10. BEWIJS - EN GESCHILLENREGELING

10.1. De eventuele nietigheid van clausules en/of gedeelten van deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen BD en de klant doet voor het overige geen afbreuk aan de geldigheid van die overeenkomst en de voorwaarden ervan.

10.2. In de mate dat het geen afbreuk doet aan de overige bepalingen van de overeenkomst tussen BD en de klant en/of aan de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, aanvaarden de partijen dat zij hun onderlinge elektronische communicatie en betreffende back-ups tegen elkaar mogen gebruiken als bewijsvoering.

10.3. Alle eventuele betwistingen aangaande deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst tussen BD en de klant, inclusief voor wat betreft hun tegenstelbaarheid, totstandkoming, toepassing en interpretatie, worden uitsluitend onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht en aan de exclusieve internationale bevoegdheid van de Belgische rechter, meer bepaald (territoriaal) uitsluitend aan de rechter die bevoegd is in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, en (materieel en in eerste aanleg) uitsluitend aan de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

___